Rejestracja uczestników

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki dostrzegł potencjał w zastosowaniu formuły PPP jako czynnika stymulującego rozwój miejski oraz realizację złożonych projektów inwestycyjnych sektora publicznego. Projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA” może przynieść wymierne dla każdej ze stron, zarówno inwestorów, jak samorządów i lokalnej społeczności.

Projekt finansowany ze środków EFRR w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, promuje PPP w rewitalizacji budynków oraz obszarów o dużej wartości historycznej i kulturowej. Miasto chce odnowić Plac Solny znajdujący się w centrum miasta, wraz z terenem zlokalizowanym bezpośrednio przy lewym brzegu rzeki Narwi. Łączna powierzchnia gruntów  objętych programem wynosi ok. 26,5 ha, a jego struktura własnościowa jest zróżnicowana.

Dzięki inwestycji rewitalizacyjnej powstanie spójnie zagospodarowana przestrzeń, łącząca w sobie funkcje społeczne, mieszkaniowe, turystyczno-kulturowe, rekreacyjne i gospodarcze -  atrakcyjna także dla przedsiębiorców, którzy zyskają nowe możliwości do rozwoju biznesu dzięki zmianie funkcji obszaru.

Obecnie niezagospodarowany obszar ma ulec kompleksowej transformacji, gdzie wytyczony zostanie przebieg nowych ulic wraz z kwartałami zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej. Uzupełnieniem koncepcji będzie projekt obszarów zieleni miejskiej, a także obiektów użyteczności publicznej.

Z kolei projekt stworzenia bulwarów obejmuje linie nabrzeża oraz wał przeciwpowodziowy na odcinku położonym wzdłuż rzeki Narwi. Głównym założeniem projektowym jest rewitalizacja ciągu pieszego wzdłuż wału przeciwpowodziowego, który rozdzielony zostanie na niezależne ciągi piesze i alejkę rowerową.

W ramach projektu bulwary mają kończyć się w miejscu nowego osiedla miejskiego, które będzie połączone z rzeką poprzez istniejący zbiornik wodny, który był dawnym ujęciem wody dla okolicznego zakładu przemysłowego. Jego nowa funkcja to miejski port rzeczny z przekopem przez wał zabezpieczony śluzą, przez które mogą wpływać małe jednostki żeglugi śródlądowej. Port poprzez śluzę wprowadza rzekę do nowej tkanki miejskiej, integrując miasto z Narwią. Centralnym elementem nowej części miasta będzie plac miejski z wejściem przez bulwar nadrzeczny. Wokół placu przewiduje się lokalizację reprezentacyjnych budynków łączących funkcje usług publicznych z częścią komercyjną i usługowo-hotelową. Obecnie niezagospodarowany obszar ma ulec kompleksowej transformacji, gdzie wytyczony zostanie przebieg nowych ulic wraz z kwartałami zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej bliżej centrum miasta i wielorodzinnej w stronę rzeki i portu rzecznego) oraz usługowej. Uzupełnieniem koncepcji będzie projekt obszarów zieleni miejskiej, a także obiektów użyteczności publicznej.

Masz pytania? Napisz do nas
Wyszukaj hotel
Booking.com
Zamów newsletter