Rejestracja uczestników

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści SA

„Kra­ków - Nowa Huta Przy­szło­ści” to Program  rozwoju wschodniej części miasta, który ma poprawić atrakcyjność Nowej Huty przede wszyst­kim dla in­we­sto­rów, spo­łecz­no­ści lokalnej i ca­łe­go Re­gio­nu. Dla realizacji tych celów w li­sto­pa­dzie 2014 r. przez Gminę Miej­ską Kra­ków oraz Wo­je­wódz­two Ma­ło­pol­skie została powołana spółka o tej samej nazwie.  Najważniejszym  za­da­niem Spół­ki jest po­dej­mo­wa­nie sku­tecz­nych dzia­łań dla przy­śpie­sze­nia roz­wo­ju go­spo­dar­cze­go wschod­niej czę­ści Kra­ko­wa na po­zio­mie: in­fra­struk­tu­ral­nym, funk­cjo­nal­nym i spo­łecz­nym. Ma się to stać po­przez za­go­spo­da­ro­wa­nie ob­sza­ru w spo­sób pod­no­szą­cy atrak­cyj­ność Nowej Huty przede wszyst­kim dla in­we­sto­rów, dla spo­łecz­no­ści mia­sta i gminy, ca­łe­go re­gio­nu oraz tu­ry­stów.  Re­ali­za­cja pro­jek­tu Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści wy­ma­ga za­an­ga­żo­wa­nia znacz­nej licz­by pod­mio­tów, wśród któ­rych są m.​in.: spo­łecz­no­ści lo­kal­ne i ich or­ga­ni­za­cje, wła­ści­cie­le grun­tów, obec­ni i po­ten­cjal­ni przed­się­bior­cy oraz in­we­sto­rzy, wła­ści­cie­le kom­bi­na­tu me­ta­lur­gicz­ne­go, uczel­nie wyż­sze, in­sty­tu­cje pań­stwo­we. Nie ma w Kra­ko­wie dru­gie­go ta­kie­go ob­sza­ru, który miał­by taki po­ten­cjał, a jed­no­cze­śnie byłby tak nie­do­in­we­sto­wa­ny. Dzia­ła­nie spół­ki Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. umoż­li­wia wy­ko­rzy­sta­nie moż­li­wo­ści, jakie drze­mią w nie­za­go­spo­da­ro­wa­nych ob­sza­rach Nowej Huty, a jed­no­cze­śnie sta­no­wić bę­dzie dla niej, ale rów­nież dla ca­łe­go mia­sta, a nawet re­gio­nu, nowy im­puls roz­wo­jo­wy - mówi Artur Pasz­ko- pre­zes za­rzą­du Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A.
Masz pytania? Napisz do nas
Wyszukaj hotel
Booking.com
Zamów newsletter